L’Escola

Presentació

Historia L’Escola de Música d’Esplugues, situada al Centre Municipal Puig Coca, ha esdevingut un espai de dinamització musical de la ciutat, a més de ser un referent formatiu que imparteix educació musical a prop de 500 alumnes. En 2013, l’escola va commemorar el 40è aniversari. Al llarg d’aquestes quatre dècades, ha evolucionat cap al model actual, en què l’obertura del centre a tots els sectors de la població i a totes les edats és ja una realitat, gràcies a les diferents àrees formatives: · Música per als Més petits: Adreçat a infants de 4 mesos a 3 anys, amb l’acompanyament dels pares. Correspon a l’etapa de l’Escola Bressol. · Música i Moviment: Adreçada a infants de 3 a 5 anys. Correspon a l’etapa d’Educació Infantil del règim general: P3, P4 i P5. · Formació Musical Bàsica: S’integren els alumnes de 6 a 11 anys, corresponent a l’etapa d’Educació Primària del règim general. · Música jove: Per a alumnes de 12 a 17 anys. Correspon a l’ESO i el Batxillerat. És la continuïtat de l’àrea anterior, si bé també poden inscriure’s nous alumnes sense coneixements musicals previs. · Pràctica Musical: A aquesta àrea s’integren els alumnes a partir dels 18 anys sense límit d’edat. Acull aquells alumnes que provenen de les etapes anteriors i d’altres. · Tallers trimestrals: Són propostes formatives de durada trimestral obertes també a no alumnes. · Projecte “L’Escola Sona”: És un projecte de col·laboració amb escoles de primària i instituts de la població. L’objectiu és democratitzar l’accés a la pràctica i la formació musical, per tal que tots els infants tinguin l’oportunitat de fer música. En el curs 2014/2015, el projecte s’ha desenvolupat a l’escola pública Joan Maragall, amb l’activitat “Conjunt de corda amb violins i violoncels”, en la que participen 50 alumnes de les dues línies de 3r de primària.

Objectius

Són objectius generals de l’Escola Municipal de Música: · Fomentar des de les primeres edats l’interès per la pràctica musical al major nombre possible de persones. · Atendre la demanda social de cultura artística pràctica. · Procurar una formació teòrica i pràctica que permeti gaudir de la pràctica de la música. · Fomentar la pràctica musical com a afició. · Formar i orientar les persones en el seu desenvolupament artístic i personal al llarg de tota la vida. · Atendre la diversitat de l’alumnat, adequant programes d’ensenyament als diversos interessos i ritmes d’aprenentatge. · Acompanyar i preparar als joves amb interessos professionals en l’àmbit de la música. · Enriquir la vida del municipi. · Afavorir la cohesió social. En ser un centre autoritzat, s’ofereix a l’alumnat la possibilitat d’acollir-se a les convalidacions de matèries de l’ESO o del Batxillerat amb els estudis a l’Escola.

Criteris pedagògics

Aquests són els criteris pedagògics en els quals ens basem per oferir un aprenentatge funcional i significatiu: · La pràctica abans de la teoria. · La vivència musical com a enriquiment personal i social. · L’aprenentatge globalitzador, sense separació entre teoria i pràctica. · La lectura al servei de la pràctica instrumental o vocal. · L’aprenentatge de l’instrument al servei del fet musical. · El cant com a pas previ a la interpretació amb l’instrument. · La potenciació de la creativitat i la improvisació com a aspectes inherents al fet musical. · L’aprenentatge dels continguts del llenguatge musical, de manera transversal,a través de la pràctica instrumental o vocal. · Totes les músiques a tots els nivells. No separació per estils ni jerarquitzacions culturals. · La pràctica musical en grup com a eix vertebrador de l’aprenentatge musical · La participació de l’alumne en el disseny i avaluació del seu procés d’aprenentatge. · El treball en grup dels alumnes buscant la cohesió, la cooperació i tanmateix atenent a la diversitat de cada alumne. · El treball en equip per dissenyar estratègies i unitats didàctiques, i per compartir les sessions amb l’alumnat, amb classes de dos o més professors. · La tutoria com una tasca en equip i amb l’objectiu d’adequar-se a les individualitats de cada alumne. · L’escola com una comunitat d’aprenentatge per a l’alumnat, professorat i famílies.