PAUTES D’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA EN EL CURS 2020-21

Aquestes pautes són un resum del Pla de Reobertura i Organització de l’Escola. Bàsicament s’han recollit les pautes que afecten a alumnes i famílies.

El Pla s’ha elaborat seguint les directrius del Departament d’Educació i del Departament de Salut de la Generalitat.

L’objectiu és establir unes bases per fer les classes i activitats amb la màxima normalitat i amb les màximes garanties sanitàries.

Les persones

Totes les persones han d’estar informades de les pautes del Pla, mitjançant les informacions per correu i els cartells i senyals a l’Escola.

No assistirà al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb COVID-19 o estiguin en aillament o en període de quarentena.

A les entrades i sortides de l’edifici, totes les persones majors de cinc anys portaran mascaretes.

Els alumnes que formen part d’un grup estable poden treure’s la mascareta quan estan fent l’activitat d’aquest grup. El professorat sempre l’ha de portar.

Totes les persones es netejaran les mans en entrar a l’edifici amb gel hidroaldohòlic o sabó de mans.

S’evitarà el contacte físic entre les persones i es respectarà la distància de seguretat de 1,5 metres, excepte en el cas dels grups estables.

Abans de tocar qualsevol cosa, aquesta es netejarà amb un drap on s’haurà polvoritzat alcohol de 96º o aigua amb sabó neutre.

Qualsevol intercanvi de material, partitures, documents, llibres, fotocòpies, … es farà utilitzant guants desinfectats.

L’alumnat

L’alumnat seguirà els cirtuits indicats en les escales i els passadissos.

L’ascensor només el podrà utilitzar un alumne cada vegada. Els menors de 14 anys no podran utilitzar l’ascensor.

El passadís no s’utilitzarà per fer esperes llargues, només s’arribarà cinc minuts abans de l’inici de la classe.

Per accedir a les aules, l’alumnat s’esperarà a que el/la professor/a li obri la porta, en cap cas tocarà la maneta amb les mans.

Només una persona podrà accedir als serveis al mateix temps, exceptuant els menors que són acompanyats per personal del centre.

L’alumnat que tinguin un temps d’espera entre dues classes s’esperà a la saleta de secretaria, si no està plena, o a l’espai que s’habilitarà especialment per a les esperes.

Si un alumne/a es troba malament, cal que informi al seu professor/a ràpidament i que abandoni el centre per anar-se’n a casa seva. Si és menor d’edat s’avisarà immediatament a la família o tutors i restarà a un espai aïllat fins que el vinguin a recollir. L’Escola informarà als Serveis de Salut de la situació.

Famílies i acompanyants

No es permetrà l’accès de les famílies i acompanyants als espais de l’Escola. Els nascuts després del 2013, menors de 7 anys, seran recollits al vestíbul de l’edifici per personal de l’escola i acompanyats a l’espai de la classe. Després s’acompanyaran fins el mateix lloc. La puntualitat serà molt important en aquest funcionament.

Es permetrà l’accés dels pares/mares dels alumnes de 3 anys, que en les primeres setmanes del curs podran acompanyar als seus fills i entrar  a la classe. Els pares i mares portaran mascareta en tot moment.

En cap cas es permetrà la permanència de pares-mares o acompanyants esperant als passadissos de l’escola ni a la Sala d’espera.

Els pares/mares o tutors vindran el més ràpidament possible a buscar els seus fills/es encas que se’ls informi que es troben malament.

Mesures de prevenció personal

Distanciament físic

La distància física interpersonal de seguretat està establerta en 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.

Per tant, en els grups estables no és necessària requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5m.

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre.

Higiene de mans

Es tracta d’una de les mesures més efectives per evitar la transmissió.

Els alumnes es requerirà rentat de mans:

 • A l’arribada i sortida del centre educatiu

 • Abans d’entrar a una aula

 • Abans i després d’anar al WC

 • Quan hi hagi un canvi de classe, entremig de les dues

Ús de la mascareta

Tots els alumnes i professors hauran de portar mascareta per entrar i sortir de l’Escola.

La mascareta no serà obligaròria per als alumnes dels grups estables mentre estan fent l’activitat, però els alumnes poden portar-ne si així ho consideren i es senten més segurs.

La mascareta serà obligatòria per a tot el professorat a totes les classes, ja que cada tarda imparteixen classes a diversos grups i alumnes individuals.

Es consideren grups estables a l’Escola les classes col·lectives d’infants i joves.

 • Els de Música i moviment

 • Els de Primer instrument

 • Els conjunts, les bandes, orquestres, grups de teclats o guitarra, les corals i els combos de les àrees de Formació Musical Bàsica i de Música Jove

 • Els grups de Llenguatge musical de FMB i MJ

 • Les classes en grup d’instrumentde FMB i MJ

No serà necessari que porti mascareta el personal d’atenció al públic quan atengui amb una màmpara entremig.

Requisits d’accés a l’Escola

Per acedir al centre es precisa:

 • Absència de simptomatologia compatible amb COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea …) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

 • No estar o haver estat convivint o amb contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatibles en els 14 dies anteriors.

Les famílies, o directament l’alumnat major de 18 anys, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici de curs signaran una declaració responsable, segons el model de l’Escola.

Mesures d’higiene dels espais

Ventilació

Es ventilaran les instal·lacions abans de l’entrada dels alumnes i 2 vegades més durant el període d’obertura del centre.

Totes les classes seran ventilades, i si és possible es deixaran les finestres obertes.

En el cas de la Sala d’actes, que no disposa de finestres a l’exteror, es deixaran obertes les dues portes d’accés entre les classes.

Neteja entre classes de material i mobiliari utilitzat

Cada cop que hi hagi un canvi de grup es procedirà a la neteja i desinfecció de l’espai i del material d’ús comú.

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19,  una serà la col·laboració del mateix alumnat en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.

Neteja dels instruments que es comparteixen i protocol d’utilització

En cada cas i segons el tipus d’instrument es procedirà a una varietat específica de neteja.

Pianos

Els pianos nomes seran utilitzats pels alumnes a les classes d’instrument i conjunt, a banda del professorat.

Abans de tocar el piano cal rentar-se bé les mans amb aigua i sabó.

Es deixaran la tapa petita i el faristol oberts per tal de reduir al màxim el contacte amb l’instrument.

Abans i després d’utilitzar el piano es netejarà superficialment el teclat amb un drap polvoritzat amb alcohol de 95º. També es netejaran amb el mateix drap totes aquelles parts del pianos que es toquin: tapa, faristol, cadira, roda dels tamborets.

No es farà mai servir el producte sobre el teclat.

Bateries i instruments de percussió

Els instruments de percussió nomes seran utilitzats pels alumnes a les classes d’instrument i conjunt, a banda del professorat.

S’utilitzaran guants per moure els instruments, les seves parts i els faristols, així com per afinar si s’escau.

Els alumes que han de portar les seves propies baquetes i uns guants.

No es faran servir productes de neteja o desinfecció sobre les tecles dels instruments de percussió.

Baixos elèctrics, guitarres i contrabaixos

Els instruments no es poden netejar amb alcohol 96º ni gel hidroalcohòlic, ja que pot malmetre el vernís.

Abans i després del seu ús es procedirà a netejar les parts amb les que s’hagi tingut contacte, sobre tot el mastil i les cordes, amb un producte de neteja que no contengui alcohol.

El cable a utilitzar en el cas dels instruments elèctrics serà aportat pels alumnes.

Amplificadors

Es netejaran abans i després del seu ús, amb un drap polvoritzat amb alcohol 96º, totes les parts que es toquin: potenciòmetres, etc.

S’intentarà no desplaçar-los. En cas de fer-ho, amb guants o netejan bé després les parts que s’han tocat.

Cada alumne es portarà el seu propi cable, en el cas de guitarristes o baixistes.

Els cables de l’escola només seràn manipulats pels professors o per alumnes amb guants.

Micròfons

Seria convenient que el micròfon fos particular de cada alumne i que a les classes utilitzessin cadascú el seu.

Els microfons de l’escola sempre s’utilitzaran amb una bossa de plàstic o envoltura de plàstic. Després de ser utilitzat, el plàstic es llançarà a un dels cubells amb tapa i pedalera de l’edifici.

S’utilitzaran guants per manipular els peus de micro i endollar els cables.

Cables per endollar instruments

Els alumnes de guitarra i baix elèctric portaran el seu propi cable.

Els cables de l’Escola s’utilitzaran a les classes de conjunt, combo, banda, etc, i només podran ser manipulats pel professor o per alumnes amb guants.

En cas de tocar-se seran netejats amb un drap polvoritzat amb alcohol 96º.

Instruments de percussió infantil (instruments Orff)

Es limitarà l’ús dels instruments de percussió compartits.

Es destinarà un o més instruments a cada alumne per tal que només els toquin ells.

Cada alumne portarà una bossa de roba amb el seu nom, on deixarà els instruments que utilitzi.

Els instruments Orff s’individualitzaran segons necessitats. Cada instrument tindrà una bossa o caixa individual amb una etiqueta per posar el nom de l’alumne que l’està utilitzant i evitar que d’altres en facin ús.

No es faran servir productes de neteja o desinfecció sobre les tecles dels instruments de percussió.

Instruments de la classe de Primer instrument

En el cas dels instruments Orff, es dedicarà una instrument a cada alumne com ja s’ha indicat.

Els instruments de vent i corda s’individualitzaran i no es faran canvis durant un trimestre. En acabar el primer trimestre es netejaran i es guardaran. Quan comencin de nou les classes al gener ja hauran fet una quarentena i podran ser dedicats a un altre alumne durant un trimestre.

En el segon trimestre es procedirà de la mateixa manera, amb una quarentena de 13 dies entre el concert de fi de trimestre i la primera classe del següent.

Organització de l’Escola Municipal de Música

Organització pedagògica en situació de pandèmia com l’actual

L’objectiu és continuar les activitats educatives amb la màxima normalitat, i seguint les instruccions sanitàries. L’escola serà un entorn segur, amb el risc mínim assumible.

Organització dels grups estables

Es consideren estables els grups d’alumnes infants i joves que assagen o fan classe regular cada setmana en el mateix espai i amb el mateix professor/a.

Els grups estables de l’escola de música estan formats pel conjunt d’alumnes, però no inclou al professorat, ja que aquest fa diverses classes amb diferents grups.

També es consideren grups estables les classes d’instrument que tenen de 2 a 3 alumnes com a màxim.

Dins del grup estable, els alumnes no tindran obligació de portar la mascareta, encara que poden fer-ho si ho consideren, ni mantenir la distància de seguretat. El professorat haurà de portar mascareta o mantenir la distància de seguretat, ja que no pertany al grup estable.

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. La disposició de les cadires o espais de cada alumne ha de tenir en compte aquesta distància.

No es consideren estables els grups d’adults de l’àrea de Pràctica musical: els grups de llenguatge musical d’adults, les corals i els conjunts i combos.

Concrecions de cada matèria

Pautes generals:

 • S’utilitzaran guants descontaminats, o un drap desinfectat, per donar material als alumnes: partitures, circulars, etc.

 • També s’utilitzaran guants descontaminats, o un drap desinfectat, per manipular el material de l’escola d’us comú: faristols, peus de micròfon, instruments de percussió, amplificadors i els seus potenciometres, …

 • A totes les aules hi ha pianos, i aquests només es podran tocar amb indicació del professor, o a les classes de piano pels alumnes.

Classes de Més petits: 0 a 3 anys

Fins que no es normalitzi la situació es deixaran de fer aquest tipus de classes, ja que comporten moltes dificultats.

Classes de Música i moviment

Els grups de Música i moviment es consideren grups estables. Els alummes no estan obligats a portar mascareta, però sí el professorat.

Els alumnes seran recollits i retornats a la planta baixa, ja que els familiars i acompanyants no podran accedir a l’edifici. Caldrà que siguin puntuals per evitar que tot el grup hagi d’esperar a les pujades o que els infants es quedin esperant al vestíbul de l’edifici.

S’exceptuen els familiars d’infants de Música i moviment 1, 3 anys, que podran accedir acompanyats durant la fase d’adaptació.

Els infants pujaran i baixaran tots junts per les escales sempre acompanyats per personal de l’Escola.

Els alumnes han de portar una bossa de roba amb el seu nom per guardar els instruments que només ell/a utilitzarà.

Tot el material que es toqui serà netejat amb cura després.

Els alumnes no podran tocar el piano ni altres instruments de l’aula sense indicació del professorat.

Adaptació a Música i Moviment 1

Durant les primeres setmanes del curs es farà un procés d’adaptació als infants de 3 anys de Música i moviment 1 amb un període d’acollida que pot dura d’un a 3 mesos.

Les famílies dels infants podran acompanyar-los a l’aula segons aquestes pautes:

Requisits daccés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.

Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència.

Nombre dacompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant el període d’adaptació).

Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).

Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu.

Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o quirúrgica correcta.

Classes de Primer instrument

Els grups de Primer instrument es consideren grups estables.

Els infants seran recollits i retornats a la planta baixa.

A cada alumne se li assignarà un instrument el primer dia de classe i es marcarà per tal que utilitzi el mateix en les diferents sessions, fins que es produeixi el canvi de família instrumental.

Quan siguin instruments amb funda o estoig, serà sempre l’alumne el que el tregui i el torni a guardar.

Els xilòfons i altre material que no té funda es posarà dins d’una bossa per tal que no el toqui ningú més.

Tota la resta de material que estigui en contacte amb els infants serà netejat amb cura després: cadires, faristols, seients, bancs, …

Els alumnes no podran tocar el piano ni els altres instruments de l’aula sense indicació del professorat.

Es disposarà de capses de mocadors per a evitar que caigui a terra la saliva dels instruments de vent.

Corals infantils i juvenils

Les corals Si fa sol, Espurna i Kronos es consideren grups estables. Els alummes no estan obligats a portar mascareta, però sí la professora, que a més portarà una pantalla facial individual o ulleres de protecció.

La directora estarà a una distància de 2 metres de la primera fila.

Classes d’instrument en grup

Es considera que els alumnes que fan classe d’instrument junts constitueixen un grup estable. Els alummes no estan obligats a portar mascareta, però sí el professorat.

Classe d’instrument en grup d’instruments de corda

Els alumnes portaran el seu propi instrument, particular o de prèstec, només en el cas dels alumnes de contrabaix, que l’alumne utilitza el que es troba a l’escola, es prendran mesures de neteja especials.

Per netejar un instrument de corda de l’escola que ha utilitzat un alumne, es farà servir un drap net espolvoritzat amb una disolució d’aigua i sabó neutre, en cap cas un líquid que contengui alcohol. L’instrument es netejarà abans i després de la seva utilització.

El professor utilitzarà guants si ha de tocar el instrument de l’alumne, per exemple per afinar-lo.

Classe d’instrument en grup d’instruments de percussió

Els alumnes portaran les seves pròpies baquetes. Les baquetes haurien de ser sempre individuals i propietat dels alumnes. En cas d’haver-ne d’utilitzar de l’escola, haurien de ser ben netejades abans i després de la seva utilització.

S’utilitzaran guants per bellugar els instruments.

Es netejaran amb un drap polvoritzat amb una disolució de sabó neutre i aigua les parts dels instruments que es toquin, exeptuant els parxes o membranes de les bateries i les plaques de fusta dels instruments dels xilòfons.

Classe d’instrument en grup de piano

La classe de piano de 2 alumnes també es considera un grup estable, però si la família d’algun dels alumnes ho considera, es partiria la classe en dues sessions individuals de 20 minuts.

El professorat netejarà el teclat del piano i la banqueta abans i després de cada sessió amb un drap polvoritzat amb una disolució d’aigua i alcohol 96º.

El professorat utilitzarà guants si ha de tocar el piano a meitat de classe per mostrar algun passatge o tècnica.

Classe d’instrument en grup de bombardí, clarinet, saxo, trompeta i trombó

Els instruments de vent seran individuals de cada alumne, bé propis o de prèstec.

En cap cas d’utilitzarà un instrument de vent de l’escola si no ha estat prèviament en quarentena (14 dies). Si en algun cas s’utilitza un, serà retirat després per passar una quarentena abans del proper ús.

El professorat utilitzarà guants si ha de tocar instruments de l’alumnat per afinar o fer algun ajustament.

Es disposarà de capses de mocadors per a evitar que caigui a terra la saliva dels instruments. Els mocadors utilitzats es desaran en un cubell amb tapa que hi haurà a la classe a tal efecte.

Classe d’instrument en grup de cant i flauta travessera

En aquestes classses, el professorat utilitzarà pantalla o ulleres de protecció a més de la mascareta.

Les flautes seran particulars, en cap cas d’utilitzarà una de l’escola si no ha estat prèviament en quarentena, i després serà retirada per no ser utilitzada fins tornar a passar-la.

Es disposarà de capses de mocadors per a evitar que caigui a terra la saliva dels instruments. Els mocadors utilitzats es desaran en un cubell amb tapa que hi haurà a la classe a tal efecte.

Conjunt instrumental i de vent de FMB

Els conjunts instrumentals i de vent es consideren grups estables. Els alummes no estan obligats a portar mascareta, però sí el professorat.

En el cas de que en el conjunt hi hagi flautistes o cantats, el professorat també portarà pantalla o ulleres de protecció.

Es seguiran unes pautes de neteja dels instruments i materials al començar i acabar la classe amb els alumnes. Els instruments que es comparteixen seran especialment netejats: teclats, percussió, baix elèctric, així com els amplificadors i faristols.

Es disposarà de capses de mocadors per a evitar que caigui a terra la saliva dels instruments. Els mocadors utilitzats es desaran en un cubell amb tapa que hi haurà a la classe a tal efecte.

Llenguatge musical de FMB i de MJ

Els grups de llenguatge musical de l’àrea de Formació Musical Bàsica i de l’àrea de Música Jove es consideren grups estables. Els alummes no estan obligats a portar mascareta, però sí el professorat.

Les cadires i instruments a utilitzar seran netejats abans i deprés de la classe pel professor i els alumnes. La neteja serà una de les activitats de la classe.

La distància entre cadires serà d’1 metre com a mínim.

Agrupacions infantils i juvenils

Les agrupacions infantils de l’àrea de Formació Musical Bàsica i les joves de l’Àrea de Música Jove es consideren grups estables. Els alummes no estan obligats a portar mascareta, però sí el professorat.

La neteja serà una de les activitats de la classe en la que participarà l’alumnat. Es seguiran pautes de neteja al començament i al final de la classe. Els instruments que es comparteixen seran especialment netejats: teclats, percussió, baix elèctric, així com els amplificadors i faristols.

En el cas dels grups amb flautistes o cantats, el professorat també haurà de portar pantalla o ulleres de protecció.

En els grups amb instruments de vent es disposarà de capses de mocadors per a evitar que caigui a terra la saliva dels instruments de vent. Els mocadors utilitzats es desaran en un cubell amb tapa que hi haurà a la classe a tal efecte.

El professorat utilitzarà guants si ha de tocar instruments de l’alumnat per afinar o fer algun ajustament.

La distància entre cadires serà d’1 metre com a mínim.

Instrument individual

Es dedicarà un temps al començament i final de la classe a netejar els instruments i estris que s’hagin de tocar o que s’hagin tocat al llarg de la classe.

Els instruments que es comparteixen seran especialment netejats: pianos, teclats, percussió, baix elèctric, així com els amplificadors i faristols.

Tant l’alumnat com el professorat utilitzaran mascareta, que es treuran per tocar instruments de vent o cantar i mantindran en tot moment una distància mínima de 1,5 metres.

En el cas de les classes individuals de cant o flauta travessera, el professorat utilitzarà pantalla o ulleres protectores.

Es disposarà de capses de mocadors per a evitar que caigui a terra la saliva dels instruments de vent. Els mocadors utilitzats es desaran en un cubell amb tapa que hi haurà a la classe a tal efecte.

El professorat utilitzarà guants si ha de tocar instruments de l’alumnat per afinar, mostrar algun passatge o fer algun ajustament.

Agrupacions d’adults

Els alumnes d’agrupacions musicals d’adults, de l’àrea de Pràctica Musical, estaran obligats a portar mascareta i mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres: combos, jazz band, conjunts, tallers de guitarra amb acords, ….

Aquestes agrupacions no es consideren grups estables.

La cabuda de les agrupacions en cada aula vindrà condicionada pels metres quadrats disponibles de cada espai. A tal efecte, en cada aula hi haurà un cartell indicatiu de la cabuda.

Es mantindran pautes de neteja al començament i final de la classe, tenint cura sobretot dels instruments que es comparteixen: bateries, pianos, amplificadors, …

El professorat utilitzarà guants per afinar els instruments o per bellugar mobiliari o instruments.

Es disposarà de capses de mocadors per a evitar que caigui a terra la saliva dels instruments de vent. Els mocadors utilitzats es desaran en un cubell amb tapa que hi haurà a la classe a tal efecte.

Corals d’adults

A les sessions del Cor Kwaya i de la Coral Sons i Veus, els alumnes portaran mascareta que podran treure’s o apartar-la per cantar.

Es marcaran a terra la disposició que han de tenir els cantants per tal de respectar la distància d’1,5 metres entre les espatlles i entre les files.

La directora estarà a una distància de 2 metres de la primera fila i utilitzarà pantalla o ulleres de protecció.

Llenguatge musical de Pràctica musical, Harmonia i Arranjaments

Els alumnes de matèries teòriques de l’àrea de Pràctica Musical estaran obligats a portar mascareta i mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres.

Aquestes classes no es consideren grups estables.

La cabuda de les agrupacions en cada aula vindrà condicionada pels metres quadrats disponibles de cada espai, tal com es contempla en un altre apartat d’aquest pla.

També es mantindran pautes de neteja al començament i final de la classe, tenint cura sobretot del material que es comparteix.

Agrupacions extraescolars

El conjunt d’alumnes que s’inscriguin a l’agrupació musical extraescolar també es considerarà un grup estable, tal com es recull al Pla escoles 2020.21 del Departament d’Educació quan diu que per a les extraescolars es formaran grups estables de participants.

Els alumnes no tindran l’obligació de portar mascaretes, però el professorat estarà obligat.

Orquestra extraescolar

Aquesta es continuarà duent a terme a l’escola Joan Maragall, en horari de migdia i compartint els instruments amb els alumnes de tercer de primària del projecte Escola sona. Aquests instruments seran netejats abans i després de ser utilitzats pels alumnes.

La neteja dels instruments constituirà una de les rutines de la classe amb la participació de tots, alumnat i professorat

A cada alumne se li proporcionarà un drap net cada setmana amb el que netejarà el instrument, sobretot les cordes i les parts amb les que hagi tingut més contacte. El drap es polvoritzarà amb una solució de sabó neutre amb aigua. No amb alcohol, que faria malbé el vernís.

Aquest drap es recollirà al final de cada sessió i es rentarà per tornar-lo a portar net a la setmana següent.

Bandes de música extraescolars

Donada la impossibilitat de l’activitat a les escoles on s’estaven fent fins ara, s’oferirà als alumnes la possibilitat de continuar tocant a la Banda infantil que assaja a l’espai de l’Escola, al Centre Municipal Puig Coca.

Els alumnes utilitzaran instruments individualitzats del banc d’instruments de l’Escola, amb possibilitat de tenir-los en préstec. Aquests instruments no seran compartits amb ningú més.

Pla de treball del centre en confinament

En el confinament anterior es van fer classes online per continuar amb l’activitat.

Tots els alumnes d’instrument van rebre l’opció de continuar fent classes a distància,  que van aprofitar més d’un 95% de l’alumnat, les agrupacions instrumentals i vocals van fer gravacions de temes cadascú des de casa seva, els grups de música i moviment van rebre informació i propostes d’activitats i els grups de llenguatge també van rebre propostes d’activitats formatives, alhora d’un seguiment individualitzat amb exercicis i respostes.

En aquell moment va ser important l’esforç d’aprenentatge i actualització que va haver de fer el professorat, utilitzant els seus propis recursos, ja que l’Escola no estava preparada per una activitat formativa a distància.

Si es dóna de nou una situació de confinament, el centre estarà més preparat per continuar amb la seva activitat formativa.

Per una banda, s’ha treballat en un protocol per fer els diferents tipus de classe, algunes de les pautes s’exposen a continuació.

Per una altra, ara es disposa d’una plataforma G-Suite própia per facilitar la comunicació amb els alumnes i el professorat, per gestionar i arxivar el material didàctic i amb molts estris de suport per a les classes online.

Pautes per a les classes online

La comunicació a través de la xarxa no permet fer música en grup. El retard o delay de les senyals dins la xarxa internet fa impossible que dos o més persons puguin tocar al mateix temps mentre s’escolten. I l’escolta és un component imprescindible de la música en grup.

Partint d’aquesta realitat, les activitats formatives s’han d’encaminar amb opcions que no incloguin tocar junts l’alumnat i el professorat o a diferents alumnes al mateix temps.

Classes de música online per als petits

Les activitats formatives es basaran en el joc i aprofitant els recursos visuals i sonors que existeixen a la xarxa.

Al ser classes col·lectives, la freqüencia i horari de classes seran els mateixos que en situació normal.

Classes d’instrument online

A les classes d’instrument es posarà l’accent en el intercanvi de gravacions entre professorat i alumnat, ja que la qualitat sonora de la xarxa tampoc ajuda a fer una classe a la manera clàssica.

Per part del professorat s’enviaran gravacions dels temes a treballar, i l’alumnat retornarà les seves gravacions que seran comentades conjuntament en el temps de classe.

La freqüència serà també setmanal, però l’horari pot estar consensuat entre les dues parts.

Classes de conjunt i coral online

Com que la xarxa no permet fer música en grup, degut al retard o delay, cada grup es plantejarà un projecte de producció d’un vídeo tocant o cantant cadascú des de casa seva de manera indiferida.

Els projectes seran publicats en el canal youtube de l’escola, que tornarà funcionar com la Sala d’actes del temps de confinament.

Les sessions amb els alumnes serviran per definir els objectius i definir la manera de dur-lus a terme. El seu horari serà els mateix que en situació normal.

Classes teòriques de grup online

A les classes de llenguatge musical o harmonia s’utilitzaran recursos formatius de la xarxa, es plantejaran tasques per fer de manera individual a casa i es farà un seguiment del seu procés.

Al ser classes col·lectives, la freqüencia i horari de classes seran els mateixos que en situació normal.

 

Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director: Pere Bayona.

Tot el personal del centre estarà assabentat de:

 1. Els simptomes compatibles amb el COVID-19

 2. Les pautes a seguir davant d’una persona que comenci a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu. Aquestes pautes depenen de si l’alumne és menor d’edat o adult.

Protocol en el cas dels alumnes menors d’edat

El professor/a que li està impartint classe informarà immediatament a direcció i secretaria.

El mateix professor/a vetllarà per a que l’alumne es posi una mascareta, o li donarà una de l’Escola si l’alumne no en té.

Aquest professor/a portarà a l’alumne a l’espai estipulat a tal efecte, un despatx de la planta baixa de l’edifici que no és utilitzat a la tarda, i l’alumne quedarà al seu càrrec.

Al mateix temps, des de secretaria o direcció es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent el més ràpid possible.

En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.

Des de direcció es comunicarà a la família que ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.

El director contactarà amb el Servei territorial d’Educació del Baix Llobregat per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.

El director informarà del cas al Servei de salut de l’Ajuntament.

Protocol en el cas d’alumnes adults

El professor/a que li està impartint classe informarà immediatament a direcció i indicarà a l’alumne que marxi del centre i que contacti amb el seu CAP o que truqui al 061 si els símptomes revesteixen gravedat.

El director informarà del cas al Servei de salut de l’Ajuntament.

 

 

 


escolademusica